Czym jest chroniony zakład pracy?

woman standing near person in wheelchair near green grass field

Zakłady pracy chronionej w polskim systemie rehabilitacji zawodowej korzystają z całego wachlarza przywilejów (ulg podatkowych, katalogu form wsparcia ze środków PFRON), w zamian za określone obowiązki. Jest to swoisty kontrakt, jaki zawiera państwo z tymi zakładami. Pomoc ta – z założenia – rekompensuje dodatkowe koszty, jakie ponosi pracodawca w związku z zatrudnianiem określonej liczby osób niepełnosprawnych.

Odsetek osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej nadal znacznie przewyższa liczbę osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym rynku pracy.

W związku z otrzymaną pomocą finansową (ulgi podatkowe) zakłady pracy chronionej są zobowiązane do tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (zfron). Środki zfron mają być przeznaczane przede wszystkim dla niepełnosprawnych pracowników na indywidualną pomoc związaną z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą (pełen katalog możliwych form pomocy w ramach zfron zamieszczony został w rozdziale II Informatora).

Skip to content