Czym jest PFRON?

PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym i funkcjonuje na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.). Fundusz pełni rolę narzędzia finansowania polskiego systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Mechanizm, na którym opiera się system, polega na przede wszystkim na wpłatach pracodawców,
którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby osób niepełnosprawnych. Fundusz pobiera te wpłaty i dysponuje na zadania określone ustawą o rehabilitacji, głównie do tych pracodawców, którzy decydują się zatrudniać osoby niepełnosprawne. Pomoc finansowa udzielana pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne ma za zadanie refundowanie tzw. zwiększonych kosztów towarzyszących zatrudnianiu tej grupy społecznej. Rola PFRON polega więc na redystrybucji uzyskanych środków i przeznaczaniu ich na zadania opisane w ustawie o rehabilitacji oraz na tzw. programy celowe. Kwestią oczywistą jest to, że gdyby nie system finansowego wspierania pracodawców zatrudniających osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (możliwy dzięki środkom PFRON), liczba pracujących osób niepełnosprawnych byłaby nieporównywalnie niższa.

Skip to content