Czym jest PFRON?

remi-walle-UOwvwZ9Dy6w-unsplash

PFRON czyli, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to organ administracyjny, który należy do grup funduszy celowych, czyli takich, które pochodzą ze środków publicznych, a koszty ponoszone są na realizację konkretnych zadań państwowych 

PFRON posiada osobowość prawną co oznacza, że samodzielnie może podejmować decyzje dotyczące przeznaczenia zgromadzonych środków finansowych.  

Celem PERON jest przede wszystkim ułatwienie osobom z niepełnosprawnościami brania aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym 

Zadaniami PFRON jest prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. 

Rehabilitacja społeczna i zawodowa polega na wprowadzeniu osób z niepełnosprawnościami do środowiska pracy w taki sposób, aby mogli żyć na równi z innymi osobami. Przede wszystkim chodzi o to, aby osoby z niepełnosprawnościami miały równy dostęp do edukacji, podjęcia i utrzymania pracy, otrzymania awansu czy możliwości korzystania z porad doradcy zawodowego. Celem rehabilitacji jest również umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym osób z dysfunkcjami.

Aktywizacja zawodowa polega przede wszystkim na wsparciu osób bezrobotnych zachęcając ich do szukania oraz podjęcia pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji, wypłacania stypendiów w czasie kontynuowania nauki, staży i przygotowań zawodowych w miejscu pracy czy prowadzenia szkoleń.  

Zasady dotyczące działania funduszu określone są w ustawie o rehabilitacji. Środki PFRONU pozyskiwane są w większośc od pracodawców, którzy nie zatrudniają wymaganej liczby osób z nieełnospawnościami oraz pochodzą z dotacje ze strony państwa. Dodatkowo PFRON samodzielnie organizuje własne programy, które mają wspierać osoby  z niepełnosprawnościami, ale również przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na zatrudnienie osób z różnymi dysfunkcjami

Skip to content