Formy pomocy finansowej związane z aktywizacją zawodową

pexels-pixabay-53621
  • Dodatek aktywizacyjny – świadczenie, które jest wypłacane osobie, jeżeli znalazła ona pracę samodzielnie albo podjęła ją zaraz po skierowaniu z odpowiedniego urzędu pracy.
  • Stypendium – pomoc finansowa, która jest wypłacana osobie zarejestrowanej w PUP podczas trwającej edukacji, np. kursów, studiów itd.
  • Zwrot kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania.
  • Świadczenie aktywizacyjne – jest przyznane m.in. rodzicom wracającym na rynek pracy po urlopie np. wychowawczym.
  • Bon szkoleniowy – zwrot kosztów kursów lub szkoleń osobie, która nie ukończyła trzydziestego rok życia.
  • Bon stażowy – osoba, która uzyska bon stażowy, będzie skierowana na odbycie stażu trwającego 6 miesięcy u pracodawcy, którą dana osoba wskazała, ale pod warunkiem zobowiązania do zatrudnienia tej osoby po ukończonym stażu na okres kolejnych 6 miesięcy. Urząd pokrywa koszty badań lekarskich oraz przejazdu, a pracodawca otrzymuje premię. 
  • Bon na zasiedlenie – bon, który może być przeznaczony na cele mieszkaniowe, jeżeli osoba nie ukończyła trzydziestego roku życia i podjęła pracę w przedsiębiorstwie znajdującym się poza miejscem jej stałego zamieszkania.

Skip to content