Jak realizujemy projekt

.

KONSEKWENTNIE REALIZUJEMY NASZ PROJEKT
Sprawdź co osiągnęliśmy!

Moduł 1. Usługi aktywnej integracji

Każdy z uczestników miał przeprowadzoną wielomodułowa diagnozę na którą składała się:, cele główny (utrzymanie klienta jak najdłużej w środowisku zamieszkania (przede wszystkim chodzi tu o osoby z niepełnosprawnościami), poprawa funkcjonowania społeczno-zawodowego, przysposobienie/staż, poradnictwo (psycholog, coach, pracownik socjalny, prawnik i inni specjaliści w zależności od potrzeb uczestnika. W oparciu o te potrzeby został dla każdego uczestnika wypracowany IPD mocne i słabe strony/ograniczenia, szanse w ekosystemie, zagrożenia w ekosystemie, otoczenie, bliskie osoby, ważne osoby, które wspierają uczestnika relacje z innymi (wywiad). 

Na drugą część IPD składała się: obszary dotyczące mobilności, zdrowia, rehabilitacji/mobilności (dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami), konsultacje psychiatryczne/psychologiczne, współpraca z rodziną/otoczeniem, z instytucjami, wsparcie coacha, pracownika socjalnego, obszar wsparcia społecznego. Każdy ten obszar miał określone działania oraz założone efekty tych działań, a docelowo osiągniecia. W ramach projektu został uruchomiony Klub Aktywności „+/-„ , który znalazł swoje miejsce w centrum miasta w ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie Galerii YAVA. Jest to miejsce, które chętnie jest odwiedzane przez mieszkańców i mieszkanki Częstochowy a także przez turystów. To właśnie w tym miejscu swoje działania prowadził klub. 

W ramach klubu uczestnicy mogli się spotkać z innymi uczestnikami, napić kawy, herbaty, umówić się na spotkanie ze specjalistą, skorzystać z otwartych spotkań. W ramach klubu odbywały się też warsztaty rękodzielnicze, plastyczne i wszelkiego rodzaju działania artystyczne łącznie z próbkami działań aktorskich. Zostały przeprowadzone takie warsztaty otwarte, jak działania ze szkłem, tworzenie witraży, biżuterii szklanej, przedmiotów użytkowych z elementami szkła, warsztaty z papieroplastyki, praca z elementami drewnianymi, warsztaty zdrowego żywienia, z zakresu aromaterapii, malarstwa, żywicy. Swoje wykonane prace mogli wystawić w ramach w galerii lub organizowanych przez stowarzyszenie kiermaszach. Działania artystyczne , w jakich uczestniczyli uczestnicy miał również aspekt psychologiczny, często był dowodem na to, że mimo niepełnosprawności, każdy może znaleźć obszar działania w którym będzie mógł pokazać swoje umiejętności.  Duża popularnością cieszyły się warsztaty kulinarne oraz zajęcia z jogi. Wszystkie te formy miały charakter otwarty. Ważne było to, że uczestnicy mogli na dowolnym etapie dołączyć na warsztaty i w dowolnym tempie wykonywać swoją pracę artystyczną. 

W warsztatach uczestniczyli również wolontariusze, którzy chętnie wspierali naszych uczestników w działaniach twórczych. Dodatkowo uczestnicy projektu uczestniczyli we wszelkich działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie YAVA , takich jak organizacja spotkań świątecznych, Walentynek, akcji związanych z wystawami, dożynkami, warsztatami otartymi, obchodami Światowego Dnia ochrony Zdrowia Psychicznego czy działaniami prowadzonymi na rzecz osób z Ukrainy. Tu nasi uczestnicy chętnie pomagali w organizowaniu wsparcia m.in. w pakowaniu paczek żywnościowych czy organizowaniu wspólnych warsztatów m.in. dla dzieci z Ukrainy. Uczestniczyli również w przygotowaniu akcji Pląsanie na Bieganie, gdzie wspólnie bawiliśmy się z uchodźcami. Dzięki takim działaniom wzmacniali swoje kompetencje społeczne, zaradność, samodzielność, aktywność społeczną. Do klubu przychodzili tez członkowie rodzin czy opiekunowie. 

Niektórzy uczestnicy projektu korzystali również z asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, który obok trenera pracy był kolejną osoba pomagającą w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Takie wsparcie było tez odciążeniem dla rodziców, czy opiekunów, którzy na co dzień zmagają się z trudem opieki nad osoba z niepełnosprawnością. To doświadczenie pokazało na bardzo wysoką skuteczność takiego rozwiązania, które sieciuje realizatorów wsparcia, uczestników i ich najbliższe otoczenia. Istotą tego działania była tez stała współpraca z MOPS, PUP, Urząd Miasta czy z innymi organizacjami pozarządowymi. Dzięki tej współpracy był udzielenia również wsparcia uczestnikom, które wychodziło po za ramy i możliwości projektu. Mimo, że projekt się zakończył uczestnicy w dalszym ciągu chętnie korzystają z tego miejsca. W jakiś sposób to miejsce stworzyli i czują się tu bezpiecznie.

Moduł 2. Zawodowy

W ramach tego modułu odbyły się spotkania o charakterze indywidualnym (doradca zawodowym, trenerami pracy, psychologami, coachami, terapeutami uzależnień, psychoterapeutami, prawnikami, psychiatrami). Ten moduł miał za zadanie pomóc w wypracowaniu Indywidualnego Planu Działania z Indywidualna Ścieżką Zawodową. Organizowane spotkania były odpowiedzią na potrzeby uczestników. Szeroki wachlarz wsparcia skierowany do osób niepełnosprawnych będzie miał na celu udzielenie im kompleksowej pomocy w wychodzeniu z wykluczenia społecznego i w podejmowaniu aktywności społeczno-zawodowej. 

Celem szkoleń zawodowych było nabycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych, a także rozwijanie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy przez uczestników. Szkolenia te  miały charakter „twardy”- służyły nabyciu konkretnej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem danego zawodu mi.in wytwórca galanterii, szkolenia komputerowe, florystyczne, z zakresu żywicy epoksydowej czy pracownika gospodarczego. Szkolenia zawodowe były dobierane indywidualnie do potrzeb i możliwości każdej osoby. Podstawę do kierowania danej osoby na wybrane szkolenie stanowiła sporządzona w ramach konsultacji ze specjalistami indywidualna diagnoza potrzeb, a także IPD z określoną IŚZ. Wsparcie to  miało na celu wykonanie wymaganych badania z zakresu medycyny pracy, niezbędnych do podjęcia przysposobienia do pracy oraz staży i pracy zawodowej.  

Szkolenia BHP spełniały wymóg formalny oraz przygotowanie uczestników do podjęcia stażu poprzez wyposażenie ich w podstawowe wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Przysposobienie do pracy/ Staż -odbycie szkoleń umożliwiło uczestnikom uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień i kwalifikacji. Przysposobienie do pracy było wstępem do stażu lub do podjęcia pracy w ZAZ lub innej firmie.  Ta forma pozwoliła na wejście uczestnikowi w rolę pracownika, a także nauczył się relacji zawodowych z potencjalnym pracodawcą i współpracownikami. Ta forma pozwoliła również na zweryfikowanie kompetencji niezbędnych na danym stanowisku. Staż stanowił jedną z form leczenia pracą, której walor terapeutyczny polega na odtworzeniu zdolności do udziału w życiu społecznym, celowej aktywności, zainteresowań, potrzeby afiliacji, pełnienia ról społecznych oraz samoregulacji. 

W ramach stażu BO może się zarówno nauczyć, jak i nabyć biegłości w wykonywaniu zadań w miejscu zatrudnienia bez konieczności nawiązywania stosunku pracy. W ramach przysposobienia oraz  stażu każdy uczestnik miał możliwość skorzystania ze wsparcia trenera pracy. Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymywali teczkę na którą składały się: certyfikat ukończenia projektu, zaświadczenie o odbyciu przysposobienia zawodowego oraz stażu, opinia pracodawcy z przysposobienia oraz ze stażu, zaświadczenia/certyfikaty o ukończonych kursach zawodowych i oraz nowatorską formę, która została wprowadzona tzw. Paszport umiejętności. 

Często nasi uczestnicy, ze względu na swoją niepełnosprawność lub inne czynniki nie maja bogatego CV lub to CV ogranicza się tylko i wyłącznie do zapisów w zakresie ukończonych szkół.  Chcieliśmy w ten sposób zaprezentować podejście oparte na umiejętnościach, a nie na historii pracy czy doświadczeniu zawodowym ponieważ osoby wykluczone, często takiego nie mają. W Paszporcie zapisane są rzeczywiste mocne strony, umiejętności, postawy i wartości uczestnika oraz gdzie odbył przysposobienie oraz staż, a także jaki szkolenia zawodowe ukończył.

Moduł 3. Poradnictwo on-line

W ramach projektu powstał interaktywny portal wsparcia, który ma za zadanie świadczyć usługi poradnictwa prawnego, socjalnego, psychologicznego oraz zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, włączając w to również pracodawców. Celem tego poradnictwa jest pomaganie osobom z niepełnosprawnościami w rozwiązywaniu specyficznych problemów, z jakimi mogą się spotykać w życiu codziennym. Dzięki zdobywaniu umiejętności planowania i kierowania własnym życiem w sferze społecznej, psychologicznej, rodziny i zawodowej, mają one szansę osiągnąć pełną integrację społeczną i zawodową.

Dodatkowo, w ramach naszych działań, powstał innowacyjny „Panel Uczestnika”, który stanowił integralną część naszego portalu interaktywnego wsparcia. Ten panel umożliwił uczestnikom projektu ukończenie krótkich, ale wartościowych kursów, które poszerzały wiedzę na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Kursy te miały na celu nie tylko zwiększenie świadomości pracodawców na temat korzyści wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, ale także wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności oraz wskazówki, które mogły być wykorzystane w procesie poszukiwania i utrzymania pracy. Dzięki temu, nasi uczestnicy mieli lepsze szanse na osiągnięcie sukcesu zawodowego, a pracodawcy zyskiwali cenne informacje na temat tworzenia bardziej przyjaznego środowiska pracy.

Ponadto, na portalu znajdowała się specjalnie przygotowana ankieta zadowolenia, umożliwiająca uczestnikom projektu wyrażenie swoich opinii na temat świadczonych usług i jakości wsparcia. Doceniamy opinie naszych uczestników, które pomagają nam ciągle doskonalić naszą pracę i dostosowywać ofertę do ich potrzeb.

Dodatkowo, dla zainteresowanych, udostępniamy galerię zdjęć dokumentujących przebieg różnorodnych warsztatów, spotkań integracyjnych oraz innych aktywności organizowanych w ramach projektu. Te zdjęcia nie tylko pozwalają uczestnikom i ich otoczeniu zobaczyć efekty wspólnie podejmowanych działań, ale również podkreślają wartość wspólnej pracy i zaangażowania w budowę bardziej otwartej i akceptującej społeczności.

Portal zawiera wszystkie niezbędne informacje zarówno dla uczestników, jak i pracodawców oraz osób otaczających naszych uczestników. Chociaż projekt się już zakończył, wciąż będziemy dbać o aktualizację strony oraz rozwijanie bazy wiedzy, aby nadal służyć wsparciem i przydatnymi informacjami dla naszej społeczności.

TA STRONA AKTUALIZOWANA JEST SYSTEMATYCZNIE
Sprawdź ją regularnie, żeby być na bieżąco

Skip to content