Najważniejsze instytucje związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami

pexels-photo-6248983

Do realizacji projektów szeroko rozumianego wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością potrzebne są odpowiednie podmioty, które będą w stanie wykonywać powierzone im w tym zakresie zadania. Innymi słowy musi istnieć organizacja w postaci na przykład urzędu lub fundacji, do której zwraca się osoba chcąca skorzystać z przewidzianego dla niej wsparcia. Obecnie w Polsce część wspomnianych projektów realizują instytucje państwowe, a część organizacje pozarządowe. Obie te grupy w swoich działaniach uzupełniają się, tworząc sieć wsparcia zatrudniania niepełnosprawnych.

W Polsce od wielu lat najważniejszym podmiotem rządowym właściwym dla wspierania osób z niepełnosprawnością, w tym także w zakresie ich zatrudniania, pozostaje PFRON. Choć rola tej instytucji jest stopniowo ograniczana, to – jeśli chodzi o problematykę stanowiącą przedmiot poradnika – PFRON cały czas pozostaje wiodącym podmiotem. Wspomniane ograniczanie zadań PFRON w zakresie wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynika z powierzaniu tych zadań organom samorządowym, a konkretnie organom powiatów. Największą rolę odgrywają tu powiatowe centra pomocy rodzinie oraz powiatowe urzędy pracy.

Bardzo ważne znaczenie odnośnie wspierania zatrudniania osób z niepełnosprawnością mają organizacje pozarządowe w postaci na przykład fundacji lub stowarzyszeń, które zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z instytucjami państwowymi realizują wiele projektów aktywizacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych. Najnowszą formą wspierania zatrudnienia osób z niepełnosprawnością są spółdzielnie socjalne. Osoby z niepełnosprawnością są jedną z grup potencjalnych założycieli spółdzielni, którzy mogą korzystać z różnego rodzaju wsparcia ułatwiającego prowadzenie działalności zarobkowej. Nie można w tym miejscu pominąć również podmiotów funkcjonujących poza otwartym rynkiem pracy, takich jak zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywizacji zawodowej.

Skip to content