PFRON, a Fundusze Unijne. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)

blue and yellow star flag

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako Beneficjant Systemowy realizuje projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.3, „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej”, Poddziałanie 1.3.6 PFRON – projekty systemowe.

Projekty realizowane są w partnerstwach z instytucjami dysponującymi wieloletnim doświadczeniem, potencjałem intelektualnym oraz zapleczem do realizacji złożonych przedsięwzięć skierowanych do wybranych grup osób niepełnosprawnych z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi. Działania w tych projektach nakierowane są na aktywizacje zawodową i integracje społeczną osób niepełnosprawnych biorących udział w tych projektach jako beneficjenci ostateczni.

W ramach tych działań PFRON realizuje lub będzie realizował w 2010 roku, następujące projekty systemowe:

  • Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy – projekt realizowany do końca kwietnia 2010 roku na terenie 3 województw. Od 1 maja 2010 r. planowane jest wsparcie na terenie całego kraju
  • Ogólnopolskie badanie sytuacji potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych – projekt zostanie zakończony w kwietniu 2010 r.
  • Wsparcie osób autyzmem II – projekt będzie realizowany od 1 marca 2010
  • Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego II – projekt będzie realizowany od 1 marca 2010 r.
  • Wsparcie osób głuchoniewidomych na rynku pracy II – projekt zostanie uruchomiony od 1 lutego 2010 r.
  • Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy II – rozpoczęcie projektu nastąpi od 1 stycznia 2010 r.
  • Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II – od 1 stycznia 2010 r.
  • Wsparcie osób niewidomych na rynku pracy II – od 1 stycznia 2010 r.
  • Wsparcie osób niepełnosprawnych w swobodnym dostępie do informacji i usług zamieszczonych w Internecie – 1 stycznia 2010 r.

Wszystkie projekty są finansowane w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 15% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych.

Więcej o projektach można się dowiedzieć na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy Unii Europejskiej.

Skip to content