Przychody PFRON

Black Calculator Near Ballpoint Pen on White Printed Paper

Z wpłat zwolnione są publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi. Z wpłat tych zwolnieni są także pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo, co do których ogłoszono upadłość.

Obowiązek dokonywania wpłat na PFRON nie dotyczy:

 1. placówek dyplomatycznych i urzędów konsularnych;
  1. przedstawicielstw i misji zagranicznych.

Kolejnym wyjątkiem w wymierzaniu pełnej odpłatności na PFRON są państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe, szkoły publiczne i niepubliczne, zakłady kształcenia nauczy- cieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne. U tych podmiotów wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej którego nie odprowadzają składek na PFRON wynosi 2%. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oblicza się jako sumę wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i podwojonego wskaźnika wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania. Wskaźnik wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych oznacza ich udział procentowy w liczbie ogółem odpowiednio: wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy, według stanu w roku ubiegłym.

Przychodami Funduszu są:

 1. wpłaty pracodawców, o których powyżej,
 2. dotacje z budżetu państwa oraz inne dotacje i subwencje,
 3. spadki, zapisy i darowizny,
 4. dobrowolne wpłaty pracodawców,
 5. dochody z oprocentowania pożyczek, dyskonto od zakupionych bonów skarbowych, odsetki od obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz lokat terminowych,
 6. dochody z działalności gospodarczej,
 7. wpłaty od:
  1. osób niepełnosprawnych z tytułu spłaty pożyczek udzielonych z Funduszu na rozpoczę- cie działalności gospodarczej albo rolniczej, wraz z oprocentowaniem oraz zobowiązanych do zwrotu (wraz z odsetkami) otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli naruszone zostały warunki umowy (z przyczyn leżących po stronie pożyczkobiorcy) zawartej przez te osoby ze starostą,
  1. pracodawców, którzy otrzymali środki finansowe PFRON na dostosowanie i adaptację oraz wyposażenie miejsca pracy osób niepełnosprawnych, a nie dopełnili warunku zatrudnienia tych osób przez 36 miesięcy,
  1. pracodawców, którzy otrzymali pomoc w postaci zwrotu 60% kosztów wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obo- wiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia; jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej jest krótszy niż 12 miesięcy (wraz z odsetkami),
  1. pracodawców, którzy zobowiązani są do zwrotu środków (wraz o odsetkami) pobranych z Funduszu na szkolenie osoby niepełnosprawnej, która z przyczyn leżących po stronie pracodawcy nie została zatrudniona zgodnie z kierunkiem szkolenia lub jest zatrudniana przez okres krótszy niż 24 miesiące,
 1. dywidendy;
 2. odsetki od środków przekazanych algorytmem samorządom wojewódzkim i powiatowym oraz przekazane podmiotom realizującym zadania zlecone przez Fundusz lub inne zadania wynika- jące z ustawy – na podstawie zawartych z nimi umów.
 3. inne wpłaty.

Skip to content