Sprawdź swoje umiejętności kluczowe

never-stop-learning-3258944_1280

Zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej grupami kluczowych umiejętności i zaznacz te, które do Ciebie pasują

 1. Kreatywność i innowacyjność
  • wykazuje się pomysłowością podczas wykonywania różnych czynności;
  • poszukuje sposobów na usprawnienie swojej pracy;
  • nowe pomysły wprowadzam w życie i dzielę się nimi z innymi;
  • jestem otwarty na nowe sposoby działania;
  • wiem jak ważna jest tolerancja dla innych sposobów myślenia;
  • chętnie angażuję się w działanie innowacyjne, które może przynieść trwały i wymierny efekt;
  • umiem odkrywać nowe i lepsze sposoby wykonywania standardowych działań;
 2. Myślenie krytyczne i rozwiązywanie problemów
  • potrafię określić swoje aktualne potrzeby i podjąć działania ukierunkowane na ich zaspokojenie;
  • umiem dokładnie zaplanować każde przedsięwzięcie;
  • potrafię określić priorytety istotne w sytuacji koniecznego wyboru;
  • potrafię spojrzeć zarówno na całość problemu jak i widzieć jego małe szczegóły;
  • umiem spojrzeć na problem z wielu różnych perspektyw;
  • zbieram informacje systematycznie i analizuję dane racjonalnie;
  • potrafię dokonywać syntezy danych z różnych źródeł, aby stworzyć nowe pomysły i rozwiązania;
 3. Komunikowanie się
  • mówię otwarcie o co mi chodzi, aby uniknąć nieporozumień;
  • pomagam innym w nawiązywaniu znajomości;
  • umiem pisać zwięzłe, atrakcyjne notatki i inne materiały;
  • najpierw uważnie słucham innych, dopiero później im odpowiadam;
  • wiem, że dzięki mojej obecności w grupie, jej praca przebiega lepiej;
  • przedstawiam innym swoje idee i pomysły skutecznie i przekonywująco;
  • wiem jak ważne jest zachowanie i sposób przekazywania informacji;
 4. Umiejętności społeczne i wielokulturowe
  • posiadam społeczny krąg wspierających mnie przyjaciół i znajomych;
  • mam znajomych poza granicami kraju;
  • nie czuję barier komunikacyjnych z ludźmi z obcych krajów;
  • jestem członkiem jednej lub wielu internetowych grup dyskusyjnych;
  • akceptuję odmienność kulturową osób z innych krajów;
  • rasa, poglądy religijne i płeć nie mają wpływu na moje postępowanie wobec innych;
  • tworzę wokół siebie atmosferę swobody i nieskrępowania;
  • lubię poznawać kulturę innych krajów szczególnie w ich języku;
 5. Korzystanie z technologii informacyjno – komunikacyjnej
  • potrafię efektywnie znaleźć interesujące mnie informacje w Internecie;
  • nie mam żadnych zahamowań odnośnie pracy z komputerem;
  • systematycznie zapisuję i robię kopię bezpieczeństwa swoich danych komputerowych;
  • korzystam z technologii teleinformatycznych do poszukiwania danych i upowszechniania informacji;
  • umiem usunąć podstawowe problemy pojawiające się przy użytkowaniu komputera;
  • używam e-maila regularnie;
 6. Wyszukiwanie i zarządzanie informacją i rozumienie mediów
  • potrafię ocenić i dokonać selekcji zdobytych informacji;
  • potrafię wykorzystać uzyskane informacje w celu optymalnego rozwiązania problemu;
  • znam podstawy prawne dotyczące przetwarzania i upowszechniania wiadomości;
  • rozumiem w jaki sposób konstruowane są przekazy medialne;
  • staram się poznać, jak różne osoby mogą interpretować tą samą wiadomość;
  • spostrzegam jak włączane lub eliminowane są różne poglądy i wartości z medialnego przekazu;
  • zdaję sobie sprawę z tego, że media kształtują zachowania i przekonania ludzi;
 1. Elastyczność i zdolność adaptacji do nowych warunków
  • potrafię efektywnie pracować pomimo zmieniających się warunków;
  • uważam, że ciągłe doskonalenie wiedzy i umiejętności jest konieczne dla radzenia sobie w nowych warunkach;
  • nie obawiam się nowych ról i obowiązków;
  • osiągam dobre wyniki nawet wówczas, gdy pracuję z osobami, których wcześniej nie znałem;
  • wykorzystuję każdą okazję do zdobycia nowych umiejętności i wiedzy;
  • stale analizuję co należy osiągnąć w najbliższej i nieco dalszej perspektywie;
  • potrafię podjąć działanie nawet przy niejasno określonych priorytetach;
 2. Współpraca w grupie
  • chętnie angażuję się w pracę z udziałem innych osób;
  • potrafię pracować w zespole osób często zmieniających się;
  • uważam, że praca w grupie może być bardziej efektywna;
  • akceptuję kompromis dla osiągnięcia wspólnych celów;
  • pomagam innym w osiąganiu sukcesów;
  • jestem elastyczny i otwarty na propozycje innych osób;
  • każdy powinien czuć odpowiedzialność za efekty wspólnej pracy;
  • biorę aktywny udział w życiu mojego osiedla, miasta, wioski;
 3. Odpowiedzialność i skuteczność
  • inwestuję w poznanie i rozwój samego siebie poprzez udział w kursach i szkoleniach;
  • potrafię wyznaczać sobie krótkoterminowe i odległe cele oraz zadbać o ich realizację;
  • umiem pokazać się z dobrej strony;
  • jestem skłonny inwestować swój czas i pieniądze w uczenie się nowych rzeczy;
  • wiem jaką wiedzę i umiejętności trzeba posiąść, aby osiągnąć sukces w wybranym zawodzie;
  • dbam o rzetelne i terminowe wykonywanie moich zadań zawodowych;
  • chętnie korzystam z informacji i opinii innych osób na temat mojego działania;
  • zawsze wyciągam wnioski i dokonuję oceny realizowanych przez siebie przedsięwzięć;

Stwierdzenia, które zaznaczyłeś są Twoimi mocnymi stronami. Nadal pracuj nad nimi i rozwijaj je. Stwierdzenia, których nie zaznaczyłeś, są dla Ciebie wskazówką odnośnie tego, jakie cechy i umiejętności możesz w sobie kształtować i rozwijać, aby określać i realizować swoje cele.

Skip to content