Stanowisko pracy osoby z niepełnosprawnością

brooke-cagle-NoRsyXmHGpI-unsplash

W przepisach praw członkowskich Unii Europejskiej, nie ma szczególnych i odrębnych wymagań dotyczących środowiska pracy pracowników będących osobami z niepełnosprawnością .  Przepisy państw członkowskich Unii Europejskiej obejmują zakres wymagań dotyczących bezpiecznych warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników w wymiarze ogólnym. Jednakże kraje z każdego z państw członkowskich w UE zostały zobowiązane do stworzenia pracownikom z niepełnosprawnościami równych szans w podejmowaniu zatrudnienia oraz do tworzenia osobom z niepełnosprawnością przyjaznego środowiska pracy oraz dostosowanie stanowisk pracy do ich wymagań 

Takie zobowiązania wynikają z dwóch unijnych aktów prawnych, które mówią:

  • Zalecenie Rady Europy nr 86/379/EWG dotyczącego zatrudnienia osób niepełnosprawnych w krajach Wspólnoty 
  • dyrektywy nr 89/391/EWG “o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy”

Uchwalona została również dyrektywa 2000/78/EC w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla równego traktowania przy zatrudnieniu i wykonywaniu zawodu 

Skip to content