Warunki otrzymania dofinansowań do wynagrodzeń

calculator-1680905_1280
 1. Pierwszym warunkiem jaki musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać dofinansowanie jest zatrudnienie osoby z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, czyli pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dofinansowanie nie należy się pracownikom, którzy nie zostali zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną ( o dzieło, umowa zlecenie). Dodatkowo dofinansowania nie można otrzymać na pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury i został zaliczony do umiarkowanego lub lekkiego stopnia niepełnosprawności 
 2. Kolejnym warunkiem jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji, która potwierdza status pracownika jako osoby z niepełnosprawnościami od pierwszego dnia zatrudnienia (Nie dotyczy to przypadków, gdy pracownik nabywa niepełnosprawność w trakcie zatrudnienia)

Do takich dokumentów zalicza się:

 • decyzja o przyjmowaniu renty, 
 • orzeczenie, o którym jest mowa w ustawie o rehabilitacji,
 • orzeczenie wydane na podstawie prawa obowiązującego w innych krajach, 
 • oświadczenie pracownika, że jest osobą z niepełnosprawnością lub sporządzenie własnego oświadczenia w przypadku gdy niepełnosprawność jest widoczna np. korzystanie przez osobę z niepełnosprawnością ze sprzętu pomagającego przy przemieszczaniu się, 
 • orzeczenie nie potwierdzające niepełnosprawność w rozumieniu ustawy o rehabilitacji KRUS, MON i MSWiA

Należy jednak pamietać, żę w rozumieniu ustawy o rehabilitacji niepełnosprawność musi zostać potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organ orzekający do jednego z trzech stopni niepełnosprawności ( lekki, umiarkowany i znaczny) lub orzeczeniem równoznacznym 

 1. Aby otrzymać dofinansowanie pracodawca musi wykazać efekt zachęty

Efekt zachęty ustalany jest jednokrotnie na moment podjęcia pracy przez osobę z niepełnosprawnościami i trwa on do momentu rozwiązania stosunku pracy lub utraty przez pracownika statusu osoby z niepełnosprawności. Według Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób niepełnosprawnych efekt zachęty istnieje, gdy: 

 • dofinansowanie jest pomocą konieczną, a więc bez możliwości uzyskania dofinansowania nie byłoby możliwości prowadzenia wspieranego działania,
 • w momencie zatrudnienia pracownika wiadome jest, że posiada on niepełnosprawność, 
 • W miesiącu zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością pracodawca wykazł efekty zachęty metodą ilosciową lub jakościową.
 1. Aby otrzymać dofinansowanie należy wypłacać wszystkie elementy kosztów płacy pracowników z niepełnosprawnościami w terminie bądź z uchybieniem terminu nieprzekraczającym 14 dni 

Terminy ponoszenia kosztów płacy określają:

 • zaliczka na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń – ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wynagrodzenie – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
 • składki na ubezpieczenia społeczne – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 
 1. Należy wypłacać pracownikowi z niepełnosprawnościami wynagrodzenie ze środków innych niż publiczne
 2. Należy wypłacać pracownikowi z niepełnosprawnością wynagrodzenie na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej bądź na adres zamieszkania pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność  w zakresie doręczania kwot pieniężnych. Pracownikowi z niepełnosprawnością nie można wypłacać wynagrodzenia w gotówce. 
 3. Nie można mieć żadnych zaległości wobec PFRONu przekraczających kwotę 100 zł 

Skip to content