Charakterystyka osoby z upośledzeniem umysłowym

Photo of a Woman with Tarot Cards

Upośledzenie umysłowe jest stanem trwałym charakteryzującym się inteligencją poniżej przeciętnej, co powoduje ograniczenia w uczeniu się i funkcjonowaniu adaptacyjnym. Osoby z upośledzeniem umysłowym mogą żyć samodzielnie w społeczności i uzyskiwać różne poziomy zatrudnienia, w zależności od stopnia ciężkości; wraz ze wzrostem ciężkości może być konieczne szkolenie i wsparcie, aby wykonać nawet proste, codzienne zadania. W tej części opisano stan zdrowia osób żyjących z lekkim, umiarkowanym lub znacznym upośledzeniem umysłowym.

Spostrzeganie:

 • obniżona sprawność spostrzegania,
 • spostrzega cechy konkretne, nie odróżnia cech ważnych.

Uwaga:

 • trudności z koncentrowaniem uwagi dowolnej,
 • dobrze koncentruje uwagę przy wykonywaniu czynności prostych, mechanicznych i na interesujących przedmiotach,
 • dominuje uwaga mimowolna.

Pamięć:

 • dobra pamięć mechaniczna,
 • zdarzają się przypadki wybitnie dobrej „pamięci fotograficznej”,
 • ograniczony zakres pamięci,
 • bardzo wolne tempo uczenia się,
 • potrafi zapamiętać proste wierszyki i piosenki,
 • osoby dorosłe potrafią powtórzyć zdanie (16-18 sylab), 5 cyfr.

Mowa:

 • znacznie opóźniony rozwój mowy: pojedyncze wyrazy około 5 roku życia, zdania około 7 roku życia,
 • używa prostych zdań,
 • liczne agramatyzmy,
 • ograniczony zasób słownictwa,
 • brak pojęć abstrakcyjnych.

Myślenie:

 • słabo rozwinięte myślenie pojęciowo-słowne,
 • myślenie ma charakter konkretno-obrazowy,
 • upośledzone rozumowanie przyczynowo-skutkowe,
 • bardzo wolne tempo i sztywność myślenia,
 • brak samodzielności, samokrytycyzmu, zdolności do samokontroli,
 • pojęcia definiuje przez opis przedmiotu i materiału, z którego jest zrobiony lub „przez użytek”.

Maksymalny poziom rozwoju umysłowego:

 • w wieku 15 lat osiąga wiek inteligencji do 7-8 lat.

Motoryka:

 • poważnie opóźniony rozwój ruchowy: siadanie w 2 r.ż., chodzenie w 3 r.ż.,
 • dość dobrze radzi sobie z samoobsługą,
 • wyuczalne w wykonywaniu prostych czynności zawodowych, pod nadzorem obsługuje proste maszyny i urządzenia,
 • ruchy mało precyzyjne, niezgrabne,
 • wolne tempo czynności ruchowych.

Procesy emocjonalno-motywacyjne i dojrzałość społeczna:

 • ujawnia wrażliwość emocjonalną, głębokie przywiązanie do wychowawców,
 • słabo kontroluje emocje, popędy i dążenia. Maksymalny poziom dojrzałości społecznej – 10 lat.

Skip to content