Przeznaczenie środków PFRON

person holding white Samsung Galaxy Tab

Środki finansowe PFRON przeznaczane są na cele określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz na programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą PFRON.

I tak w zakresie rehabilitacji zawodowej ze środków PFRON wspierane są następujące zadania:

 1. dofinansowanie pracodawcom kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do wynagrodzeń),
 2. refundacja kosztów:
  1. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowników nowozatrudnionych jak również już pracujących u tego pracodawcy,
  1. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności, do wysokości 20 krotności przeciętnego wynagrodzenia za każde dostosowane stanowisko pracy.
 3. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (dotyczy pracownika nowozatrudnianego),
 4. zwrot części kosztów szkolenia niepełnosprawnych pracowników,
 5. zwrot określonych ustawą o rehabilitacji kosztów zatrudnienia osoby pomagającej niepełno- sprawnemu pracownikowi w miejscu pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy (tzw. asystenta pracy),
 6. refundacja niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, składki na ubezpieczenia społeczne – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe – pod warunkiem terminowego opłacania tych składek w całości, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 7. dodatkowa pomoc zakładom pracy chronionej

Skip to content